Зан төлвийн талаар антропологийн судалгааны төслийн арга зүйн сургалт (Aarhus university)

Шинэ судалгааны төсөл эхэллээ

Бурхад, Тоглоом, Нийгэм-экологийн орчин

Тус судалгааны төсөл нь хүмүүсийн хамтын ажиллагаа, хамтрах сэтгэхүй, “уламжлалт” болон “уугуул” шашин итгэл үнэмшлийн хооронд ямар холбоо хамаарал байгааг туршилтын болон оролцогчтой хамтарч явуулах чанарын судалгаагаар судална. МУИС-ийн Антропологи, археологийн тэнхим болон Монгол судлалын хүрээлэнгийн судлаачид дараагийн 3 жилд хамтарч судалгаа явуулах юм.  Дани улсын Аархуусын Их сургуулийн Шашин судлалын тэнхимийн дэд профессор Бэнжамин Грант Пүрзийский уг төслийг удирдаж байна.  Төсөл болон судалгааны арга зүйг 2024 оны 5 сарын 30-31 нд оюутан, судлаачдад МУИС дээр танилцуулна

Gods, Games, and the Socioecological Landscape

This research project will conduct collaborative quantitative ethnographic and experimental study about the relationship between “traditional” or “indigenous” religions and cooperation. The researchers from the Department of Anthropology and Archaeology and the Institute for Mongolian Studies at the National University of Mongolia will collaborate with this project for the next three years. This project’s principal investigator is Benjamin Grant Purzycki, Associate Professor at the Department of the Study of Religion at Aarhus University. He will introduce the project and methodology to the students and researchers on 30-31 May 2024 at NUM.