Монгол хэл, соёлын зуны сургуулийн бүртгэл эхэллээ Two weeks in-country summer course on Mongolian language and culture 2024 is now open

 

Enrollment form 

Enrollment form